ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „ENDOR“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „ENDOR“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „„ENDOR““ (dále jen „soutěž“).

Tento statut závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Medaprex, s.r.o., IČ: 07415320, se sídlem: Truhlářská 1518/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 300647 (dále jen „pořadatel“).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž bude probíhat v termínu od 14.2. 2022 00:01 hod do 20. 2 . 2021 23:59 hod včetně (dále jen a „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

 1. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník, který si v době konání soutěže zakoupí zboží v internetovém obchodě Medaprex.
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Zákazník se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže zakoupí zboží na internetovém obchodě Medaprex jakýkoliv produkt značky Endor.
 2. Zákazník se nemůže soutěže účastnit opakovaně.

IV. URČENÍ VÝHERCŮ

 1. Po skončení soutěže bude za pomoci aplikace pro náhodné generování účastníků soutěže vylosováno 6 výherců.
 2. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy, aby poskytli pořadateli své jméno, adresu, telefonní a mailový kontakt.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.
 4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce.
 5. V případě, že vybraný účastník soutěže nesdělí požadované údaje v den losování, bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

V. VÝHRY V SOUTĚŽI

V soutěži je celkem 6 výher. Výhrou v soutěži krém proti celulitidě Endor.

VI. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER

 1. Losování výherce proběhne vždy po skončení jednotlivých soutěží. Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou neprodleně po losování s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži.
 2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny pořadatele soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen nejpozději do tří (3) dnů po losování poskytnout pořadateli požadované údaje. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců.
 3. Výhra bude předána dle domluvy s výhercem. Výhra bude účastníkovi předána bez zbytečného prodlení.
 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru.
 6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.
 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 8. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.
 9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 10. V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.
 11. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.
 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatešle a uveřejněna na internetové adrese www.medaprex.cz

IX. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Do soutěže nebudou zařazeni zákazníci kupující zboží z období mimo dobu konání soutěže.
 2. Do soutěže nebudou zařazeni zákazníci nesplňující podmínky soutěže.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech registrací.

X. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Každý soutěžící:

a) Účastí v této soutěži bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů

pro účely této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem a zpracovatelem pořadatel. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

a) Účastí v této soutěži bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail a pro marketingové účely, zejména pak zasílání newsletteru. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

b) má dále práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel pořadatel, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na pořadatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Zakoupením zboží v internetovém obchodě „Medaprex“, schvaluje tato pravidla a zavazuje se jimi řídit.