Obchodní podmínky

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:
Obchodní firma: Medaprex, s.r.o.
Sídlo: Truhlářská 1518/27, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 074 15 320
DIČ: CZ07415320
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300647
Zastoupený: MVDr. Anna Brandejs – jednatel společnosti
Jaroslav Šuster – ředitel společnosti 
Emailová adresa: medaprex@medaprex.cz 
Telefonní číslo: +420 226 225 500
Poštovní a doručovací adresa: Truhlářská 1518/27, Praha 1, 11 000, Česká republika
Výdejna zboží: Truhlářská 1518/27, Praha 1, 11 000, Česká republika
Webová stránka: https://www.annabrandejs.cz/ 
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
IBAN: CZ37 0800 0000 0000 0208 0112
BIC (SWIFT): GIBA CZ PX
(„Prodávající“) 
Dozorový orgán: Česká obchodní inspekce (ČOI)
Štěpánská 44 
110 00 Praha 1


Článek I. 
Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího („Obchodní podmínky“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy („Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou –
spotřebitelem („Kupující“).


2. K uzavření Kupní smlouvy dochází distančním způsobem včetně v prostředí internetového
obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové
adrese https://www.annabrandejs.cz/ („Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
Webové stránky („Webové rozhraní obchodu“).


3. Podrobný popis a specifikace zboží Prodávajícího včetně kupní ceny zboží jsou zpřístupněny
Kupujícím ve Webovém rozhraní obchodu.


4. Není-li výslovně uvedeno jinak, Obchodní podmínky se nepoužijí na případy, kdy osoba,
která nakoupila zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
svého povolání. Kupní smlouvu lze prostřednictvím Webové stránky uzavřít pouze
s Kupujícím, který je spotřebitelem (tj. není dovoleno prostřednictvím Webové stránky
nakupovat za účelem dalšího prodeje). Obcházení tohoto ustanovení se považuje za podstatné
porušení těchto Obchodních podmínek.


5. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné individuálně písemně
dohodnout při uzavírání Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními Obchodních podmínek.


6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní
smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 


7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
Obchodních podmínek.


Článek II. 
Uzavření Kupní smlouvy


1. V případě nákupu zboží distančním způsobem (zejména prostřednictvím Webového rozhraní
obchodu či na základě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu) dochází k uzavření
Kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany Prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci
se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace
návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu či
telefonicky. V případě, že do 7 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky
zboží ze strany Prodávajícího, platí, že Kupující není dále objednávkou vázán.


2. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.


3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a
to zejména, jedná-li se o osobu, která podstatným způsobem poruší nebo dříve podstatným
způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v
prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.


Článek III. 
Kupní cena a platební podmínky


1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v Kupní smlouvě
uváděnou vždy včetně všech daní a poplatků („Kupní cena“), a to způsobem, který si
Kupující zvolil v objednávce, konkrétně z Prodávajícím nabízených aktuálních možnostech na
Webové stránce. 


2. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy může
Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení
objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech Prodávajícího, typu a množství
objednaného zboží. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat zálohu na objednané
zboží.


3. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě dle uzavřené Kupní
smlouvy, nejpozději však při dodání objednaného zboží Kupujícímu.


4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření
Kupní smlouvy; při prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné
Kupní smlouvy odstoupit.


5. Pokud Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu bezhotovostně, závazek Kupujícího uhradit
Kupní cenu je splněn okamžikem, kdy byla příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.


6. Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na
základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z
přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad –
fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu až po uhrazení Kupní ceny zboží (nebo jeho části v
případě zálohy). Prodávající je oprávněn zaslat daňový doklad – fakturu ve fyzické podobě
společně se zásilkou či v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.


Článek IV. 
Přeprava a dodání zboží 


1. Prodávající nabízí zboží dle vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků zboží obsahujících
specifikaci zboží umístěného (zpřístupněného) na Webové stránce.


2. Prodávající se zavazuje dodat (doručit) Kupujícímu zboží, které je předmětem uzavřené Kupní
smlouvy, ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, tzn. od závazného
akceptování objednávky Kupujícího, a to prostřednictvím zvoleného způsobu dopravy (dodací
lhůta). 


3. V případě, že Prodávající nemá zboží na skladě nebo v případě nepředvídatelných okolností
(vyšší moc) se může dodací lhůta prodloužit. O tom, jakož i o nové lhůtě dodání zboží, je
Prodávající povinen do dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky informovat Kupujícího
telefonicky, emailem nebo prostřednictvím SMS.


4. Způsob dodání (doručení) zboží a způsob zaplacení Kupní ceny, pokud nedochází k převzetí
zboží přímo v provozovně Prodávajícího, si Kupující zvolí v objednávce dle aktuální nabídky
uvedené na Webové stránce.


5. Platba platební kartou nebo platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle
Prodávajícího není možná. V případě volby osobního odběru objednaného zboží je Kupující
povinen vyčkat vždy na doručení potvrzujícího e-mailu obsahujícího výzvu k převzetí zboží.
Před odesláním takové výzvy nebude možné zboží vyzvednout. Zboží bude v sídle
Prodávajícího k dispozici po dobu 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k jeho
vyzvednutí. Při osobním odběru zboží má Prodávající právo ověřit totožnost Kupujícího nebo
osoby pověřené k odběru zboží, např. prostřednictvím předložení potvrzujícího emailu
Prodávajícího o akceptování objednávky Kupujícího, a to za účelem jejich identifikace.


6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v jeho vyplněné a odeslané objednávce.


8. O termínu a přibližném čase dodání (doručení) zboží Kupujícího do místa dodání zboží dle
objednávky je Kupující předem informován emailem nebo prostřednictvím SMS.


9. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání zboží, které je jím uvedeno v jeho
objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že je z důvodů na straně
Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je
Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení, a to platbou bankovním převodem předem. Pokud
Kupující nepřevezme zboží ani v dodatečné lhůtě k převzetí zboží dle tohoto článku, je
Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.


10. V případě, že Prodávající zajistí dodání (doručení) zboží Kupujícímu do místa dodání zboží
určeného Kupujícím v jeho objednávce a Kupující byl o místě a čase předem prokazatelně
informován, Kupující je povinen převzít zboží osobně. 


11. Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat dodané zboží a jeho obal,
bezprostředně při jeho dodání. V případě, že Kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je
mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
Kupující zásilku od přepravce převzít.


12. V případě nedodání zboží Kupujícímu ze strany Prodávajícího v dodací lhůtě uvedené
v článku IV. 2 a IV. 3 těchto Obchodních podmínek je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní
smlouvy a Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou Kupní cenu zboží. 


Článek V. 
Reklamační řád (práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamace)


Práva z vadného plnění a záruka za jakost


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů).


2. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, není-li
sjednáno jinak. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty
neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat. Prodávající zejména odpovídá
Kupujícímu, že v okamžiku převzetí:
 zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 
 je zboží vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající
souhlasil;
 je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k
montáži nebo instalaci.

3. Neupozorní-li zvlášť Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy, že se některá
vlastnost zboží liší, a Kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Prodávající
Kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku V. 2 že zboží:
 je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem;
 množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility
a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může
Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím
nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Prodávajícího, zejména reklamou nebo
označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Prodávající vázán,
pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy
upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na
rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,
které může Kupující rozumně očekávat; a
 odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající
Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy. 
Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu,
po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4. V případě, že Kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné
délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

 
5. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady
nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem
na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem
vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. 


6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.


7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc
koupil.


8. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž
věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada
projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo
uhradí náklady s tím spojené.


9. Nepřevezme-li Kupující věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti
věc po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její
výši, platí za ujednanou výše obvyklá.


10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články V. 5 a V. 6; 
 se vada projeví opakovaně; 
 je vada podstatným porušením Kupní smlouvy; nebo 
 je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující
obdržel.


12. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že
vada není nevýznamná.


13. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.


14. V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno
nebo Prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad. 
Výluky z odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění a ze záruky za jakost.


15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.


16. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci
opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.


17. Ustanovení uvedená v tomto článku V. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí, pokud: 
 vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z Kupní
ceny; 
 vada byla způsobena Kupujícím a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením
zboží; 
 vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží
odpovídajících přiměřených podmínkách; 
 vada byla způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo
nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem
Kupujícího nebo mechanickým poškozením; nebo 
 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.


18. Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným
přepravcem, je Kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu
zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má Kupující právo
odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 


Průběh reklamace

19. Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží
prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo
oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či
záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží
řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.


20. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho
sídle; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího či v místě pro
Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Kupující
má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím pošty či na e-mailové
adrese medaprex@medaprex.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit
reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního
listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Pro uplatnění reklamace může Kupující
využít vzorový reklamační formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto
Obchodních podmínek.


21. Pokud Kupující reklamované zboží doručuje Prodávajícímu poštou, Prodávající doporučuje
Kupujícímu zásilku se zbožím pojistit. Reklamované zboží zaslané na dobírku Prodávající
nepřebírá. Prodávající doporučuje reklamované zboží vhodně zabalit, aby během přepravy
nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.


22. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy
Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující
požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.


23. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a
neinformuje o způsobu jejího vyřízení Kupujícího, je Kupující v postavení spotřebitele
oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.


24. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.


25. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl používat zboží z důvodu
vyřizování reklamace, tzn. do celkové doby zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady
nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku
vyrozumění o jejím vyřízení.


26. Vyřídí-li Prodávající reklamaci Kupujícího dodáním nového bezvadného zboží, neběží od
tohoto okamžiku znovu doba 24 měsíců. 


Článek VI. 
Některá specifika prodeje zboží prostřednictvím Webového rozhraní obchodu


Uživatelský účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní („Uživatelský účet“). Prostřednictvím svého Uživatelského účtu
může Kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci Uživatelského účtu je nutné vyplnit
veškerá povinná pole registračního formuláře v rozsahu: i) jméno a příjmení Kupujícího, ii)
doručovací a fakturační adresa Kupujícího, iii) mobilní telefonní číslo a iv) e-mail Kupujícího,
a vzít na vědomí znění Informací o zpracování osobních údajů.


2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. V případě důvodného podezření, že Kupující uvedl při registraci na
Webové stránce nebo při objednávaní zboží úmyslně nepravdivé nebo nesprávné údaje, je
Prodávající oprávněn registraci odmítnout nebo Kupní smlouvu neuzavřít. Údaje uvedené v
Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.


3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím
osobám.


4. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) Kupující svůj
Uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané Kupujícím v rámci
registrace jsou úmyslně nesprávné nebo nepravdivé (iii) či v případě, kdy Kupující poruší své
povinnosti z Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Objednávka zboží prostřednictvím Webového rozhraní obchodu


6. Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého Uživatelského účtu. V případě, že to
Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z Webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit
správně veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu
potvrdit souhlas s těmito Obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních
údajů uvedenými v Informacích o zpracování osobních údajů.


7. Vytvořením Uživatelského účtu získává Kupující následující výhody - např. rychlejší a
pohodlnější vyplnění a odeslání objednávky, zasílání informací o aktuálních akcích a slevách
zboží ze strany Prodávajícího.


8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít
Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku
se nepoužije.


9. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní
obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku VI. 22 těchto Obchodních podmínek. Tímto
ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.


10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo toto území může být
realizováno pouze na základě individuální dohody Prodávajícího s Kupujícím.


11. Pro objednání zboží vyplní/potvrdí Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 objednávaném zboží (objednávané zboží Kupující vloží do elektronického nákupního
košíku Webového rozhraní obchodu);
 způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží; 
 informace o nákladech spojených s dodáním zboží; a
 těchto Obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů
uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů.

12. Před zasláním objednávky Prodávajícímu Webové rozhraní obchodu umožňuje Kupujícímu
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.


13. Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která
zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku a cenu za dopravu tohoto zboží.


14. Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle Kupující Prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou
Prodávajícím považovány za správné.


15. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou (např. „Oznámení o přijetí objednávky“, „Přijetí objednávky“, „Návrh na
změnu objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském
účtu či v objednávce („Elektronická adresa Kupujícího“), přičemž toto potvrzení není
akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu článku II. 1 těchto Obchodních
podmínek.


16. Závazné akceptování návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy provede Prodávající
nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů od odeslání objednávky ze strany Kupujícího na
Elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající akceptuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní
smlouvy až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání objednávaného zboží.
Takto potvrzená objednávka Kupujícího (označená jako „Potvrzení objednávky“) je uložena
(archivována) u Prodávajícího a na žádost Kupujícího mu může být opětovně (např. v případě
jejího smazání) zaslána.


17. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito Obchodními
podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění
a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se
objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.


18. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka
Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. 


19. Závazné akceptování návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího
obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu Kupní smlouvy, ceně zboží
a/nebo jiných služeb, dodací lhůtě zboží, místě, kde má být zboží dodáno, o konečné ceně,
podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží apod.


20. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak realizovat objednávku najde Kupující na Webové
stránce.


21. Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny zboží a cen v internetovém obchodu.
Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě včetně zboží v akci či výprodeje platí
pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, přičemž platí, že počet
kusů produktů ve slevě nebo nabídka platnosti musí být na Webové stránce vždy konkrétně
uvedena.


22. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu
nedodat, a to zejména v případě, že Webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné
či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li
zboží vyprodáno a trvale na skladě Prodávajícího nebo u dodavatele nedostupné. Prodávající
se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě
Kupní smlouvy.


23. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito
Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami
seznámit před jejím uzavřením. Tyto Obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné
na této adrese: https://www.annabrandejs.cz/ a jsou též Kupujícímu zasílány v příloze e-mailu
současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku II. 1 těchto
Obchodních podmínek.


24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


25. Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách jsou archivovány
ve Webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však
na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.


Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

26. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno
podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám či od Kupní smlouvy
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke
své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím. Taktéž nelze odstoupit od Kupní smlouvy
o dodávce u zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil. Kupující zejména bere na vědomí, že
nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v případě, že z jeho strany dojde k
rozbalení zásilky zboží, jehož další prodej Prodávajícím by představoval hygienická anebo
zdravotní rizika pro spotřebitele (např. kosmetické výrobky určené k péči o pleť či líčení). 


27. Nejedná-li se o případ uvedený v článku VI. 26 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze dle platných právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do
14 dnů od převzetí zboží, Kupujícím či jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce,
přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je:
 více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí
posledního kusu zboží;
 zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední položky nebo části zboží.


28. Odstoupení od Kupní smlouvy dle článku V. 27 je Kupující oprávněn učinit prostřednictvím
jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu (mimo jiné doručeného
na adresu sídla, resp. provozovny Prodávajícího, na adresu elektronické pošty Prodávajícího
uvedenou ve formuláři či telefonicky na kontaktní linku Prodávajícího). Pro odstoupení od
Kupní smlouvy může Kupující také využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž
tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.


29. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku VI. 27 Obchodních podmínek se Kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od
Kupní smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady
spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.


30. Po odstoupení od Kupní smlouvy dle článku VI. 27 Obchodních podmínek vrátí Prodávající
peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od Kupujícího do
14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
Prodávající od Kupujícího přijal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání
zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


31. Pokud zboží posílá (vrací) Kupující poštou, Prodávající doporučuje zboží pojistit. Zboží je
třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku
Prodávající v tomto případě nepřebírá.


32. V případě vrácení zboží, kterým jsou kosmetické a vlasové výrobky, musí být zboží vráceno
v neporušeném ochranném obalu, ve kterém bylo takové zboží doručeno Kupujícímu ze strany
Prodávajícího, jinak se uplatní výjimky z možnosti odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu
článku VI.26 těchto Obchodních podmínek.


33. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je
nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, a snížení hodnoty
zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud Prodávající zjistí, že došlo k opotřebení
nebo poškození zboží z důvodů na straně Kupujícího, má právo při odstoupení od smlouvy
Kupujícím vrátit peněžní prostředky dle článku V. 27 obchodních podmínek ponížené o částku
odpovídající takovému snížení hodnoty zboží. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy a
doručí Prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, nárok na úhradu
škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího
na vrácení kupní ceny.


34. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku
právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající
Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
Kupujícím.


35. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy
Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je
povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


36. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy
je Prodávající v prodlení s předáním zboží k přepravě za účelem jeho doručení Kupujícímu,
přičemž svou povinnost předat zboží k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě
určené Kupujícím. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a
to v případě, kdy Prodávající předat zboží odmítne, nebo Kupující při uzavření Kupní smlouvy
Prodávajícímu sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající v návaznosti na
odstoupení Kupujícího podle tohoto článku vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu všechna
peněžitá plnění, která Kupující podle Kupní smlouvy uhradil.


Článek VII. 
Ochrana osobních údajů a používání souborů cookies 


1. Prodávající za účelem plnění Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Kupujícího, a to v
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které Kupující poskytne při
uzavírání Kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s Prodávajícím.


2. Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na
počítač Kupujícího, jsou obsaženy v samostatných dokumentech Informace o zpracování
osobních údajů a Pravidla Prodávajícího o používání souborů cookies, které jsou součástí
každé Kupní smlouvy.


Článek VIII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.


2. Vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické
adresy medaprex@medaprex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající
na Elektronickou adresu Kupujícího.


3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.


4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Článek IX. 
Závěrečná ustanovení


1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.


3. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy a
vzorový reklamační formulář. 


4. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na Webové stránce.


5. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2024.