Pravidla soutěže „ANNA BRANDEJS soutěž“

Pravidla soutěže „ANNA BRANDEJS soutěž“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž „ANNA BRANDEJS soutěž“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to zveřejněno na adrese www.medaprex.cz

1. Pořadatel a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže je Medaprex, s.r.o., IČ: 074 15 320, se sídlem Truhlářská 1518/ 27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300647(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Technický servis soutěže zajišťuje: Medaprex, s.r.o., IČ: 074 15 320, se sídlem Truhlářská 1518/ 27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300647(dále jen "technický správce).

2. Termín a místo soutěže

Soutěž má pouze jedno soutěžní kolo, které potrvá v době od 19.10.2020 00:00:00 do 25.10.2020 do 12:00:00 hodin. (dále jen „doba trvání soutěže“)

3. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 16 let s doručovací adresou na území České republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít nebo získat souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry; pořadatel nebo technický správce jsou oprávněni si od účastníka vyžádat tento souhlas v písemné formě. Pokud jim takový souhlas není na základě vznesené žádosti poskytnut ve lhůtě 5 dnů od odeslání žádosti o předložení souhlasu, jsou oprávněni účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit) (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

Splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 3 výše.

Podmínkou pro účast v soutěži registrovaný účet na modrykonik.cz.

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že splní následující požadavek – odpoví na soutěžní otázku v diskuzním fóru Dny s ANNA BRANDEJS na webu www.modrykonik.cz

5. Mechanika

Výherci budou vybráni tříčlennou odbornou komisí sestavenou ze zaměstnanců marketingového týmu pořadatele soutěže. Kritériem výběru bude originalita a nápaditost soutěžních příspěvků. Výběr výherce proběhne v neděle 25. 10. 2020 do 17:00:00. Výherce bude o výhře informován tak, jak je uvedeno v části 7. Vedle výherce bude současně vybrán i jeden náhradník, který se stane platným výhercem v případě, pokud soutěžící nesplní alespoň jednu ze stanovených podmínek soutěže

6. Výhra v soutěži:

Výhrou v soutěži je luxusní balíček tří kusů Collagen + 11 ANNA BRANDEJS v limitované edici(dále jen „výhra“). Pořadatel, ani technický správce soutěže neodpovídá za technické obtíže správce sítě. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

7. Oznámení a předání výhry

Výherce bude zveřejněn pod soutěžní otázkou po uplynutí soutěžního období; výhra bude následně do 30 dnů od ukončení soutěže odeslána poštou na poštovní adresu sdělenou výhercem do soukromé zprávy. Podmínkou předání výhry je mimo jiné sdělení doručovací adresy a telefonního čísla na území České republiky pro výhru ze strany výherce pořadateli, a to způsobem a v termínu, který bude uveden v oznámení výhry zaslaném výherci ze strany pořadatele. V případě, že výherce neodpoví na oznámení výhry stanoveným způsobem nejpozději do 2 týdnů od vyhlášení výherců, výhra propadá pořadateli. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne u doručovatele poštovních služeb při prvním zaslání, propadá výhra pořadateli.

8. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Osobní údaje soutěžících v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem a technickým správcem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek, bez jehož splnění se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zajistit odeslaní výhry výherci soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel soutěže a technický správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže a technický správce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel soutěže a technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo technického správce je konečné.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel ani technický správce soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.medaprex.cz.

V Praze dne 19. 10. 2020

Starší články:
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE  „ENDOR“
Studie a odborné články17.2.1999

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „ENDOR“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „„ENDOR““ (dále jen „soutěž“).